Tag Archives: izmjene zakona

Oporezivanja dividendi u dobiti između povezanih društava

S obzirom da se od 1. Ožujka 2012. uvela obveza plaćanja poreza na dobit po odbitku na dividende i udjel u dobiti, obveza je usklađivanja Zakona o porezu na dobit s pravnom stečevinom EU u tom području. Riječ je o usklađivanju sa sljedećim Direktivama Vijeća: Direktiva Vijeća 90/435 EEZ o zajedničkom sustavu oporezivanja koji se […]

Ostavite komentar nastavite čitati →

Porez po odbitku na dividende i udjele u dobiti

Temeljno se porezom po odbitku oporezuje dobit koju nerezidenti ostvare u Republici Hrvatskoj. Članom 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit ( N.N. br.22/12), koji se primjenjuje od 01.ožujka 2012, propisano je da se porez po odbitku po stopi od 12 % plaća na dividende i udjele u dobiti. Međutim, ako […]

Ostavite komentar nastavite čitati →

Povećava se granica za tromjesečne obveznike PDV-a

Od siječnja 2013., poduzetnici koji nemaju vrijednost isporuka dobara i usluga prethodne godine veću od 800.000,00 kuna (do sada je ta granica bila 300.000,00 kn) razdoblje oporezivanja može biti od 01. do posljednjeg dana u tromjesečju. Ti poduzetnici i nadalje mogu se odlučiti i na obračunska razdoblja od prvog do posljednjeg dana u mjesecu (ako […]

Ostavite komentar nastavite čitati →

Povećava se granice za ulazak u sustav PDV-a

Od 01.siječnja 2013.povećava se granica za obvezni ulazak u sustav PDV-a, s dosadašnjih 85.000,00 kn na 230.000,00 kn.Naime, prema izmijenjenom čl.22.st.1.Zakona o PDV-u, poduzetnik nije obveznik PDV-a ako je godišnja vrijednost isporuka dobara i obavljenih usluga (nakon odbitka vrijednosti isporuka koje su prema članku 11.i 11.a Zakona o PDV-u oslobođene poreza)u prethodnoj kalendarskoj godini bila […]

Ostavite komentar nastavite čitati →